Follow Muzyka Zakorzeniona to join the conversation.

When you follow Muzyka Zakorzeniona, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Muzyka Zakorzeniona

Warsaw, Poland

Fundacja Muzyka Zakorzeniona powstała w 2016 roku by dokumentować i popularyzować muzykę tradycyjną wsi w dawnych i nowych kontekstach.